Opłaty 2017

Stawki opłat w roku 2017 obowiązujące użytkowników działek w ROD „ODRA” we Wrocławiu przyjęte
uchwałami Walnego Zebrania z 29 kwietnia 2017 roku.

OPŁATY PŁATNE JEDNORAZOWO DO 30 CZERWCA 2017 ROKU:

1. Składka członkowska:…………………………………………………………………………………. 6,00 zł
(jeżeli członkami PZD są działkowicz i współmałżonek to każdy płaci po 3 zł)
2. Opłata na rzecz ogrodu (za 1m kw. działki): …………………………………………………. 0,46 zł
3. Opłata ogrodowa na inwestycje i remonty (za 1m kw. działki):………………………. 0,04 zł
4. Opłata wodna:…………………………………………………………………………………………… 3,00 zł
(dotyczy działek podłączonych do ogrodowej sieci wodociągowej)
5. Opłata energetyczna:…………………………………………………………………………………. 8,00 zł
(dotyczy działek podłączonych do ogrodowej sieci elektrycznej)
6. Opłata za wywóz śmieci (od działki)…………………………………………………………… 60,50 zł
7. Partycypacja w inwestycji Monitoring Kol. II (od działki) ……………………………. 30,00 zł
Działkowcy posiadający przyłącza do sieci wodociągowej i elektrycznej ponoszą
koszty zgodnie ze wskazaniami liczników, wg stawek dostawców. Aktualne ceny:
– 1 m3 wody – 4,48 zł plus 8% VAT = 4.84 zł
– 1 kWh – 0,53 zł, w tym 22% VAT

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Przy przydziale działki nowo przyjęty działkowiec wpłaca jednorazowo:
1. Podwyższoną opłatę ogrodową § 147 ust.1, pkt2 statutu PZD
(dawne wpisowe) ..…………………….. …………………………………………………………….. 180,00 zł
2. Podwyższoną opłatę ogrodową § 147 ust.1, pkt1 statutu PZD
(dawne inwestycyjne) uchwała nr 9/III/2017 Zarządu ROD „Odra”………………. 330,00 zł
Składkę członkowską za rok bieżący
(w przypadku zadeklarowania członkostwa)…………………………………………………… 6.00 zł
4. Opłaty uchwalone przez Walne Zebranie zgodnie ze statutem PZD, o ile
poprzedni użytkownik ich nie uiścił..

Opłaty należy wnosić do 30 czerwca 2017 roku tylko na konto bankowe:
nr 52 1090 2398 0000 0001 0617 7465

Wpłacający na konto obowiązany jest w tytule wpłaty podać:
nr działki, nazwisko i imię działkowca, tytuł wpłaty: „opłaty za rok 2017”.
Informację o opłatach wyliczonych dla poszczególnych działek można odebrać w dniach dyżuru biura.
W przypadku zwłoki w dokonaniu opłat Zarząd ROD obowiązany jest do naliczania odsetek ustawowych
licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
Odsetki ustawowe od 1 stycznia 2016 wynoszą 7% w stosunku rocznym.