OPŁATY 2019

1. Stawki opłat rocznych uchwalone na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
członków PZD ROD „ODRA” we Wrocławiu 13 kwietnia 2019 r. płatne jednorazowo do 30 czerwca 2019 roku.   

  • Opłata ogrodowa – 0,53 zł/m2, w tym 0,08 zł./m2 partycypacja  –  Uchwała Nr 4/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z 05.12.2018 r. w spr. określenia zasad  partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w 2019 r.
  • Opłata za wywóz odpadów komunalnych (od działki) – 61,00 zł 
  • Opłata wodna – 5,00 zł (działki z przyłączem wody i za ogólny dostęp do wody)
  • Opłata energetyczna – 8,00 zł (działki z przyłączem energii)

2. Pozostałe opłaty: 

  • Wpłaty na inwestycję – 22,50 zł  pn.„budowa sieci energetycznej na terenie ROD „ODRA” we Wrocławiu” –  miesięcznie  począwszy od maja 2018 r. do końca kwietnia 2021 r. (wszyscy działkowcy)
  • Składka członkowska – 6,00 zł – rocznie ( małżonkowie  po 3,00 zł.) – uchwała nr 3/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z 05.12.2018

Opłaty ogrodowe uiszczane jednorazowo przez działkowca, w roku nabycia prawa do działki zgodnie  z § 147 ust. 1 Statutu PZD uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd   Delegatów PZD w dniu 2 lipca 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi przez XIII  Krajowy Zjazd  Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 r. odpowiednio:

–  § 147 ust.1 pkt 1 – 550,00 zł – uchwała nr 20/IV/2018  Zarządu ROD „ODRA” we Wrocławiu
  § 147 ust.1 pkt 2 – 180,00 zł – uchwała Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu                                                                     

3. Opłaty za media   – wg wskazań indywidualnych podliczników prądu i wody – stawka jak dla gospodarstw domowych wynikająca z faktur dostawców tj. MPWiK S.A. I TAURON sp. z o.o.
– 1m3 wody  – 5,00 zł plus 8% VAT – 5,40 zł
– 1kWh energii (w tym 22% VAT) – 0,53 zł

4. Odsetki ustawowe
Stosownie do postanowień § 150 ust.1 Statutu PZD uchwalonego przez Krajowy Zjazd  Delegatów PZD w dniu 2 lipca 2015 r. z późn. zm. w przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, Zarząd  ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.Odsetki ustawowe wynoszą 7% w stosunku rocznym (ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw -Dz.U. Z 2015 r. poz.1830 ). 
Przypominamy: termin wniesienia opłat za 2019 r. ustalony przez Walne Zebranie  sprawozdawczo-wyborcze ROD „ODRA” to 30 czerwca 2019 r.

Wszystkie opłaty wnosimy na rachunek bankowy ROD
nr 52 1090 2398 0000 0001 0617 7465