Przeczytaj na wstępie

Kupię działkę. Sprzedam działkę. Takie anonse pokazują się licznie przede wszystkim na wiosnę, kiedy zaczyna się sezon wegetacyjny i ruszają prace w ogrodach. Osoby, które zgłaszają chęć posiadania ogrodu działkowego powinny rozpocząć swoje starania od zapoznania się z tym tekstem. Jego lektura pozwoli im uniknąć wielu niepotrzebnych problemów.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie można ani kupić, ani sprzedać. Działkowiec nie jest bowiem właścicielem a jedynie jej użytkownikiem na podstawie umowy dzierżawy działkowej  (tak stanowi Ustawa o ROD z 13.12.2013 r. w Rozdziale 4, art. 41. (Dz. U. z 2014 r., poz. 40). Dzierżawca nie może więc sam decydować o tym, komu przekaże działkę. Co więc należy zrobić by zgodnie z prawem stać się działkowcem?

Procedurę przedstawimy na przykładzie sytuacji, kiedy osoba zainteresowana nabyciem działki zwana dalej Nabywcą, jest obca dla dotychczasowego użytkownika działki zwanego dalej Zbywcą.

Działkowiec (Zbywca) może przenieść prawa do działki na rzecz obcej osoby fizycznej pod warunkiem, że jest ona (Nabywca) pełnoletnia. Procedura z tym związana jest następująca:

  1. Należy zawrzeć umowę pisemną – wzór nr1, i notarialnie potwierdzić złożone na niej podpisy. Skuteczność zawarcia takiej umowy zależy od zatwierdzenia przez Zarząd, więc (chociaż nie jest to prawnie wymagane) warto przed podpisaniem transakcji zapytać, czy Zarząd nie widzi przeszkód w jej zawarciu. Zarząd może bowiem, zgodnie z 41 ust. 4 i 5 odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki.
  2. Po uzyskaniu notarialnego potwierdzenie podpisów na umowie należy złożyć w Zarządzie ROD wniosek – wzór nr2 o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki. Załącznikiem do wniosku jest zawarta umowa o przeniesienie praw do działki.
  3. Na podjęcie uchwały o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki Zarząd ROD ma dwa miesiące od daty złożenia wniosku. Natomiast niezwłocznie kieruje Nabywcę na szkolenie dla kandydatów na działkowca w Okręgowym Zarządzie PZD.
  4. Nabywca bierze udział w szkoleniu, zalicza je.
  5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Zarząd ROD podejmuje uchwałę w sprawie przeniesienia praw do działki. Uchwałę tę dostarcza Nabywcy      i ZbywcyUwaga: W przypadku gdy Zarząd ROD odmówi zatwierdzenia przeniesienia praw do działki (uchwała musi zawierać uzasadnienie) to Nabywca, jak i Zbywca, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o ROD, może wytoczyć powództwo sądowe o ustalenie, że odmowa ta jest bezpodstawna.
  6. Przejęcie działki przez Nabywcę może nastąpić dopiero po uzyskaniu uchwały o przeniesieniu praw do działki. Wcześniejsze objęcie działki przez nowego użytkownika może stać się powodem wypowiedzenia Zbywcy umowy dzierżawy działkowej i unieważnienia całej transakcji.
  7. Zbywca składa oświadczenie woli – wzór nr3, o zrzeczeniu się członkowstwa w PZD.

Uwaga: Wzory: umowy o przeniesienie praw do działki oraz wniosku do zarządu o zatwierdzenie prawa do działki, a także oświadczenie woli w sprawie rezygnacji z członkostwa w PZD, można pobrać z folderu „Jak zostać działkowcem” w witrynie internetowej ROD ODRA. Druki tych dokumentów są także dostępne w biurze Zarządu ROD.