Kwitną tulipany

Chłody, ranne przymrozki. To wszystko spowalnia prace w ogrodach, ale biegu wiosny nic nie zawróci. Kwitną żonkile, rozkwitają pierwsze tulipany. Trzeba mieć nadzieję , że na nadchodzące Święta Wielkanocne będziemy mieć jeszcze własne kwiaty do wazonu.

Pierwszy dzień wiosny

Wprawdzie wiosna zawitała od naszych ogrodów już na początku marca, ale jej oficjalny, uświęcony kalendarzem początek nastąpił dzisiaj. Tymczasem przekwitły już ranniki, przebiśniegi, śnieżynki i przepiękne krokusy.

czytaj dalej

Włączamy wodę

Informujemy, że 22 marca 2020 roku (sobota) zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców posiadających w swoich ogrodach przyłącza wody, by dokonali sprawdzenia czy zawory odcinające wodę, szczególnie ten przed wodomierzem, są zamknięte. Jednocześnie przypominamy, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana i zdejmowanie plomb bez zgody Zarządu jest zabronione.

Walne Zebranie odroczone

W obliczu grożącej nam epidemii koronowirusa Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu podjął uchwałę nr 54/IV/2020 z dn. 12 marca 2020 roku, na mocy której postanowił:
– Przesunąć terminy walnych zebrań do 31 lipca 2020 roku.
– Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku – do czasu odbycia zebrań w 2020 roku i podjęcia uchwał o wysokości opłat na 2020 rok.

PRZETARG

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie,
Rodzinny Ogród Działkowy „ODRA”  we Wrocławiu
50-422 Wrocław, ul. Okólna 23
e-mail:biuro@rododrawroc.pl
www.rododrawroc.pl

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przetargu pisemnego na wykonanie zadania inwestycyjnego

Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRA.

Zadanie obejmuje realizację dwóch oddzielnych projektów elektryfikacji przeznaczonych dla Kolonii I oraz Kolonii II. Szczegóły w dokumentacji przetargowej do pobrania w wersji elektronicznej bądź papierowej po wcześniejszym obowiązkowym zapoznaniu się z terenem inwestycji. Zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt z przedstawicielem Organizatora  – tel. 501 450 778 lub e-mail: biuro@rododrawroc.pl.

Termin składania ofert upływa 27 marca 2020 roku o godz.15,00.

Otwarcie ofert nastąpi 29 marca 2020 roku o godz. 15.00 w siedzibie Organizatora.
Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
Organizator przetargu przewiduje możliwość skorzystania w przedmiotowym postępowaniu z tzw. „procedury odwróconej”, w wyniku której najpierw dokonana zostanie ocena ofert, a następnie zbadane zostanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24a ust. 1 ustawy Pzp).
Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wiosenny dzień

Dziś bardzo miły, słoneczny i ciepły dzień. Kolorowe krokusy szeroko otworzyły do słońca swoje kielichy, z czego radośnie korzystały pszczoły, które nagle pojawiły się w ogrodach. Co ciekawe, są to prawdziwe pszczoły miodne, choć o tej porze bardziej można by się spodziewać dzikich pszczół , tzw. murarek. Te jednak, jak twierdzą ludzie posiadający w ogrodach domki dla murarek, wyraźnie w tym roku zaspały.

czytaj dalej