O elektryfikacji

Zarząd ROD ODRA informuje, że 9 września 2020 roku otrzymaliśmy zgodę Okręgowego Zarządu PZD  we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Elektryfikacja Ogrodu Działkowego ODRA kolonia I i kolonia II”. Upoważnia nas to do podpisania umowy z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą robót i przekazania mu projektu elektryfikacji do realizacji. Prace prowadzić będzie firma ENERGY-MAR Marcin Szymczak z Wrocławia. Roboty prowadzone będą w dwóch etapach.

W związku z tym, że wpłacone składki  działkowców z kolonii I są wystarczające na pokrycie całego kosztu elektryfikacji kolonii I, w pierwszym etapie zelektryfikowana zostanie kolonia I. Rozpoczęcie prac nastąpi w ostatnim tygodniu września 2020 roku. Bezpośrednio po ich zakończeniu przystąpimy do realizacji drugiego etapu czyli elektryfikacji kolonii II. Zakończenie całego zadania inwestycyjnego powinno nastąpić przed 15 grudnia 2020 roku.

Prace prowadzone będą z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa, niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia pewnych utrudnień w korzystaniu z alejek ogrodowych.

Komunikaty specjalne

  1. Osoby posiadające dotychczas elektryczne linie napowietrzne muszą na własny koszt doprowadzić na działce zasilanie kablem podziemnym. Szczegóły wykonania tego należy uzgodnić z elektrykami ogrodowymi.
  2. Osoby nie posiadające energii elektrycznej na działce, a będą chciały ją mieć, muszą na własny koszt doprowadzić na działce zasilanie kablem podziemnym. Szczegóły wykonania tego należy uzgodnić z elektrykami ogrodowymi.
  3. Działkowcy, którzy zalegają z opłatami składek na elektryfikację proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie zaległości. Przypominamy, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania składki obowiązują bez wyjątku wszystkich.

 

Ważne komunikaty

ODCZYTY LICZNIKÓW WODY. Osoby korzystające z wody wodociągowej proszone są spisanie stanów liczników wody na karteczkach według wzoru podanego na tablicach ogłoszeń i wrzucenie tych karteczek do skrzynki pocztowej przy Biurze Zarządu lub wysłanie pocztą elektroniczną na adres: biuro@rododrawroc.pl najpóźniej do 15 września 2020 r.

KONTENER DLA KOLONII II. W poniedziałek 21 września 2020 r. zostanie podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe dla Kolonii II. Prosimy działkowców o układanie wyrzucanych rzeczy tak, by załadować go z maksymalnym wykorzystaniem miejsca. Trzeba pamiętać, że do tego typu kontenera nie wyrzucamy gruzu. Kontener będzie do dyspozycji 3 dni, chyba że wcześniej zostanie załadowany do pełna.

Warto poczytać

W sprzedaży ukazały się nowe, wrześniowe numery czasopism „Działkowiec” oraz „Mój Ogródek”. W nich cenne, bardzo fachowe porady na temat najpilniejszych prac w ogrodzie: o zbiorach plonów, uprawie ziemi po sezonie ogrodowym, o zwalczaniu szkodników roślin, o nowych nasadzeniach z myślą o wiośnie, a także inspiracje na temat zmian w kształtowaniu ogrodów. Zachęcamy do lektury. Tym bardziej, że na najbliższe dni synoptycy zapowiadają ciągłe deszcze, więc prace w ogrodzie nie będą możliwe.