Opłaty 2014

Stawki opłat w roku 2014
obowiązujące użytkowników działek w ROD „ODRA” we Wrocławiu
przyjęte uchwałami walnego zebrania 12 kwietnia br.

1. Składka członkowska: …………………………….. 0,19 zł. za m² działki
2. Opłata na rzecz ogrodu:…………………………… 75,00 zł. rocznie
3. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny
na rzecz ogrodu 4h*10,00 zł: ………………………… 40,00 zł. rocznie
4. Opłata wodna …………………………………………… 8,00 zł. rocznie
(dotyczy działek podłączonych do ogrodowej sieci wodociągowej):
5. Opłata za korzystanie z wodociągu …………… 10,00 zł. rocznie
(punkty poboru wody)
6. Opłata energetyczna: ………………………………. 12,00 zł. rocznie
(dotyczy działek podłączonych do ogrodowej sieci elektrycznej)
Opłaty płatne jednorazowo do 31 maja 2014 roku
Opłaty płatne jednorazowo do 31 maja 2014 roku
Przy przydziale działki nowo przyjęty członek działkowiec wpłaca:
1. Wpisowe: 180,00 zł
2. Opłatę inwestycyjną: 200,00 zł
3. Składkę członkowską za rok bieżący
4. Opłaty uchwalone przez walne zebranie zgodnie ze statutem PZD, o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił.
Zgodnie z § 28 ust. 3 i 4 Regulaminu ROD należność będzie wnoszona na konto bankowe:
numer konta: 52 1090 2398 0000 0001 0617 7465
lub w uzasadnionych przypadkach u kasjera ogrodu w dniach dyżuru, w Domu Działkowca. Grafik dyżurów będzie zamieszczony na ogrodowych tablicach ogłoszeń.
Wpłacający na konto obowiązany jest w tytule wpłaty podać: Nr działki, nazwisko i imię działkowca, tytuł wpłaty: opłaty za rok 2014.
W przypadku zwłoki w dokonaniu opłat, zarząd ROD obowiązany jest do naliczania odsetek ustawowych licząc od dnia następnego po ustalonym terminie, zgodnie z § 29 ust. 1 Regulaminu ROD (stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014r.).