Opłaty 2015

Opłaty działkowe obowiązujące w ROD ODRA w 2015 roku.
Stawki opłat w roku 2015 obowiązujące użytkowników działek w ROD „ODRA” we Wrocławiu przyjęte uchwałami walnego zebrania 28 marca 2015 roku.

1. Składka członkowska: ………………………………. 6 zł
(jeżeli członkami PZD są działkowicz i współmałżonek to każdy płaci po 3 zł)

2. Opłata na rzecz ogrodu:…………………………… 0, 61 zł za 1m2 działki rocznie

3. Opłata wodna: …………………………………………… 8,00 zł rocznie
(dotyczy działek podłączonych do ogrodowej sieci wodociągowej)

4. Opłata za korzystanie z punkty poboru wody..8,00 zł rocznie (ryczałt)

5. Opłata energetyczna: ……………………………… 12,00 zł rocznie
(dotyczy działek podłączonych do ogrodowej sieci elektrycznej)

6. Partycypacja w planowanej inwestycji ………. 37 zł za rok 2015
(odtworzenie ogrodzenia alejek)

Opłaty płatne jednorazowo do 30 czerwca 2015 roku

Działkowcy posiadający przyłącza do sieci wodociągowej i elektrycznej ponoszą koszty zgodnie ze wskazaniami liczników, wg stawek dostawców.
Przy przydziale działki nowo przyjęty działkowiec wpłaca:
1.Podwyższoną opłatę ogrodową § 153 ust.1, p.2 statutu
(dawne wpisowe……………………………………………………………..180,00 zł

2. Podwyższoną opłatę ogrodową § 153 ust.1, p.1 statutu
(dawne inwestycyjne) …………………………………………… 200,00 zł

3. Składkę członkowską za rok bieżący, w przypadku zadeklarowania członkostwa
4. Opłaty uchwalone przez Walne Zebranie zgodnie ze statutem PZD, o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił.

Zgodnie z § 28 ust. 3 i 4 Regulaminu ROD należność należy wnosić na konto bankowe: nr 52 1090 2398 0000 0001 0617 7465. Wpłacający na konto obowiązany jest w tytule wpłaty podać: nr działki, nazwisko i imię działkowca, tytuł wpłaty: „opłaty za rok 2015”.
W uzasadnionych przypadkach, opłatę można wnieść u kasjera ogrodu w dniach dyżuru, w Domu Działkowca. Grafik dyżurów będzie zamieszczony na ogrodowych tablicach ogłoszeń.
W przypadku zwłoki w dokonaniu opłat, zarząd ROD obowiązany jest do naliczania odsetek ustawowych licząc od dnia następnego po ustalonym terminie, zgodnie z § 29 ust. 1
Regulaminu ROD (stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014r.).