Opłaty 2016

Stawki opłat w roku 2016 obowiązujące użytkowników działek w ROD „ODRA”  we Wrocławiu przyjęte uchwałami Walnego Zebrania 23 kwietnia 2016 roku.
Opłaty płatne jednorazowo do 30 czerwca 2016 roku:
1. Składka członkowska:………………………………………………. 6,00
(jeżeli członkami PZD są działkowicz i współmałżonek to każdy płaci po 3 zł)
2. Opłata na rzecz ogrodu:……………………………………………0,46 zł za 1m2 działki
3. Opłata wodna:…………………………………………………………….3,00
(dotyczy działek podłączonych do ogrodowej sieci wodociągowej)
4. Opłata za korzystanie z punktu poboru wody…… 3,00 zł (ryczałt)
5. Opłata energetyczna:……………………………………………… 8,00
(dotyczy działek podłączonych do ogrodowej sieci elektrycznej)
6. Opłata za wywóz śmieci………………………………………..60,50
7. Partycypacja w planowanej inwestycji cz.II…….37,00
(odtworzenie ogrodzenia alejek)

Działkowcy posiadający przyłącza do sieci wodociągowej i elektrycznej ponoszą koszty zgodnie ze wskazaniami liczników, wg stawek dostawców.
Opłaty należy wnosić tylko na konto bankowe: nr 52 1090 2398 0000 0001 0617 7465
Wpłacający na konto obowiązany jest w tytule wpłaty podać: nr działki, nazwisko i imię działkowca, tytuł wpłaty: „opłaty za rok 2016”. Informację o opłatach wyliczonych dla poszczególnych działek można odebrać w dniach dyżuru biura.
W przypadku zwłoki w dokonaniu opłat, Zarząd ROD obowiązany jest do naliczania odsetek ustawowych licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Przy przydziale działki nowo przyjęty działkowiec wpłaca jednorazowo:
1. Podwyższoną opłatę ogrodową § 153 ust.1, p.2 statutu
(dawne wpisowe……………………….. 180,00
2. Podwyższoną opłatę ogrodową § 153 ust.1, p.1 statutu
(dawne inwestycyjne)………………..200,00
3. Składkę członkowską za rok bieżący, w przypadku zadeklarowania członkostwa
4. Opłaty uchwalone przez Walne Zebranie zgodnie ze statutem PZD, o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił.
Opłaty należy wnosić tylko na konto bankowe: nr 52 1090 2398 0000 0001 0617 7465.
Wpłacający na konto obowiązany jest w tytule wpłaty podać: nr działki, nazwisko i imię działkowca.