Walne Zebranie

Najwyższą władzą w ROD jest Walne Zebranie. Do jego kompetencji należy wybór Zarządu, przyjmowanie co roku sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie co roku opłaty ogrodowej, planów inwestycyjnych oraz preliminarza wydatków. Pomiędzy kolejnymi Walnymi Zebraniami władzę sprawuje Zarząd. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia określono w § 64,65,66 Statutu PZD.