Opłaty 2018

Stawki opłat uchwalone na Walnym Zebraniu członków PZD ROD „ODRA”
we Wrocławiu 21 kwietnia 2018 r.

1. Opłaty płatne jednorazowo do 30 czerwca 2018 roku

opłata ogrodowa – 0,50 zł
w tym 0,08 zł/m2 – partycypacja. (Uchwała Nr 2/XVIII/ 2017 Krajowej Rady PZD
z 15.12.12.2017 r. w spr. określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w 2018 r.

opłata za wywóz odpadów komunalnych (od działki) – 61,00 zł

opłata wodna  (od działki) –  5,00 zł 
(działki z przyłączem wody i za ogólny dostęp do wody)

opłata energetyczna (działki z przyłączem energii) – 8,00 zł

 wpłaty na inwestycję pn. „budowa sieci energetycznej na terenie ROD „ODRA” we Wrocławiu”22,50 zł
miesięcznie począwszy od maja 2018 r. do końca kwietnia 2021 r. (obowiązuje wszystkich działkowców)

■ składka członkowska (dla członków PZD) – 6,00 zł rocznie
(małżonkowie płacą po 3,00 zł) – uchwała nr 3/XVIII/2017 KR PZD z 15.12.2017 r.

2. Opłaty za media
– wg wskazań indywidualnych podliczników prądu i wody, stawka jak dla gospodarstw domowych wynikająca z faktur dostawców tj. MPWiK S.A. I TAURON sp. z o.o. Aktualne ceny :
– 1m³ wody – 4,48 zł. plus 8% VAT = 4,84 zł
– 1kWh – 0,53 zł w tym 22% VAT

3. Opłaty dla nowych działkowców

opłaty ogrodowe – uiszczane jednorazowo przez działkowca, w roku nabycia prawa
do działki zgodnie z § 147 ust. 1 Statutu PZD uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 2 lipca 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 r. odpowiednio:
● § 147 ust. 1 pkt 1  ─ 550,00 zł
– uchwała nr 20/IV/2017 Zarządu ROD „ODRA” we Wrocławiu z 11.04.2018 r.
● § 147 ust. 1 pkt 2 ─ 180,00 zł 
– uchwała Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

4. Odsetki ustawowe. Stosownie do postanowień § 150 ust.1 Statutu PZD uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 2 lipca 2015 r. z późn. zm., w przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych, zarząd ROD obowiązany jest naliczać 7 % odsetek ustawowych (w stosunku rocznym) za zwłokę, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Przypominamy: termin wniesienia opłat za 2018 r. ustalony przez Walne Zebranie ROD „ODRA”
to 30 czerwca 2018 r.
Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek bankowy ROD

nr 52 1090 2398 0000 0001 0617 7465